متن خبر

 
ششمين مسابقه فرهنگي باشگاه پژوهشگران جوان

حوزه فرهنگي و روابط عمومي باشگاه پژوهشگران جوان ششمين مسابقه فرهنگي خود را (مخصوص اعضاي باشگاه) برگزار مي نمايد. اعضاء محترم باشگاه پژوهشگران جوان براي شركت در اين مسابقه فرهنگی مي توانند پس از ورود به سيستم (www.bpj.ir) در قسمت مسابقات به سوُالات مطرح شده پاسخ دهند. به برندگان اين مسابقه به قيد قرعه، جوايز مادي و معنوي اعطاء مي گردد. مهلت ارسال پاسخ : از 15/06/89 تا 05/07/89

     

خروج