متن خبر

 
چاپ مقاله آقای امین صفری از اعضاي باشگاه در مجله خارجي

مقاله جناب آقای امین صفری، يكي از اعضاي فعال باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر، تحت عنوان "Optimal DG Allocation of in Distribution Network" در مجله خارجي به چاپ رسيد.

     

خروج