متن خبر

 
همايش منطقه اي مهندسي عمران

همایش منطقه اي مهندسي عمران دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر آبان ماه امسال در این واحد دانشگاهی برگزار خواهد شد. برای كسب اطلاعات بيشتر به سایت همایش به آدرس www.iaushab.ac.ir مراجعه نماييد.

     

خروج