متن خبر

 
چاپ مقاله رئيس باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر در مجله ISI

مقاله آقاي حسن آبسالان رئيس باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر و عضو هيئت علمي گروه فيزيك اين واحد با عنوان "Comparative Study of ZnO Thin Films Prepared by Different Sol-Gel Route" در مجله خارجي نمايه شده در ISIي "ACTA PHYSICA POLONICA A" به چاپ رسيد.

     

خروج