متن خبر

 
ارائه 5 مقاله توسط آقاي مصطفي قربان موحد در همايش منطقه اي مهندسي عمران

در اولين همايش منطقه اي مهندسي عمران كه 23 و 24 آبان ماه 1389 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر برگزار گرديد، آقاي مصطفي قربان موحد از اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر 5 مقاله با عناوين "مديريت در دفن و امحائ مواد زائد شهري" ، "بررسي آماري پارامترهاي اقليمي و هيدرومتري حوضه آبريز اهر چاي" ، "بحران هاي اقليمي و كم آبي روي كشاورزي شهرستان مراغه" ، "دفن و كنترل اصولي پسماندهاي محيط شهري" و "تاثير اقليم معماري بر شرايط بافت هاي قديم و جديد شهر خوي" را ارائه نمودند.

     

خروج