متن خبر

 
تاليف كتاب توسط آقاي مهران عليپور از اعضاي باشگاه واحد اهر

كتاب تحليلي اقتصاد خرد، ويژه دانشجويان مديريت، حسابداري و اقتصاد توسط آقاي مهران عليپور از اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر به چاپ رسيد.

     

خروج