سوالات متداول شما

 

اساسنامه باشگاه پژوهشگران جوان

مزايای عضويت در باشگاه پژوهشگران جوان

مایل به عضو یت در باشگاه پژوهشگران جوان هستید؟

عضو یت شما به پایان رسیده، مایل به تمدید دوره عضو یت خود هستید؟

کارت عضویت شما داری نقص می باشد؟ درخواست صدور کارت المثنی دارید؟

عضو باشگاه هستید، مایلید از تسهیلات و امتیازات اعضاء باشگاه استفاده نمائید؟

مایل به عضو یت در استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان (ادب)هستید؟

 

 

عضویت در باشگاه

 

قدم اول:

آئین نامه عضو یت در باشگاه را به دقت مطالعه فرمائید.

(متن کامل آیبن نامه عضویت)

اطمینان حاصل کنید که کلیه شرایط ماده یک آئین نامه را دارا هستید.

اطمینان حاصل کنید که علاوه بر کلیه شرایط ماده یک، حداقل یکی از شرایط ماده دو را دارا هستید

قدم دوم:

با در دست داشتن کلیه مدارك مربوط به بند احراز عضویت شریط ماده دو آئین نامه عضویت باشگاه پژوهشگران جوان، به همراه مدارک زیر به دفتر باشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراجعه فرمائید.

توجه: از تاریخ صدور مدارک نبایستی بیش از دو سال گذشته باشد.

- یك برگ كپی از صفحه اول و دوم شناسنامه (و درصورت داشتن توضیحات، از صفحه آخر)

- سه قطعه عكس 3در4 (ترجیحاً رنگی و مربوط به دو سال اخیر)

چنانچه دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر هستید، به معاونت پژوهشی دانشگاه مراجعه كرده و محل دفتر باشگاه پژوهشگران جوان واحد را شناسیی كنید.

چنانچه دانشجوی دانشگاه دولتی، محصل و یا فارغ التحصیل هستید لازم است به دفتر باشگاه پژوهشگران جوان واقع در نزدیكترین واحد دانشگاه آزاد اسلامی به محل سكونت خود مراجعه کنید.

قدم سوم:

یك برگ فرم عضویت دریافت و تكمیل نموده و به همراه مدارك فوق الذكر تحویل مسئول محترم دفتر باشگاه پژوهشگران جوان نمائید.

(فرم عضویت)

پس از طی ین مراحل، مدارك شما از دفتر باشگاه واحد به ستاد مركزی ارسال شده و جهت عضویت مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه در اسرع وقت به همان دفتر اعلام خواهد شد و متقاضی عضویت لازم است پیگیری های لازم را از دفتر باشگاه انجام دهد.