سوالات متداول شما

 

اساسنامه باشگاه پژوهشگران جوان

مزايای عضويت در باشگاه پژوهشگران جوان

مایل به عضو یت در باشگاه پژوهشگران جوان هستید؟

عضو یت شما به پایان رسیده، مایل به تمدید دوره عضو یت خود هستید؟

کارت عضویت شما داری نقص می باشد؟ درخواست صدور کارت المثنی دارید؟

عضو باشگاه هستید، مایلید از تسهیلات و امتیازات اعضاء باشگاه استفاده نمائید؟

مایل به عضو یت در استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان (ادب)هستید؟

 

 

تمدید عضویت در باشگاه

 

براساس آئین نامه های موجود، برای تمدید عضو یت در باشگاه بایستی تمام شرایط لازم جهت عضویت در باشگاه را داشته باشید و لازم است کپی کارت عضویت خود را نیز ارائه دهید.

مدارک مورد نیاز:

1- فرم مخصوص ثبت نام كه به طور كامل و خوانا تكمیل شده باشد. (فرم عضویت)

2- الصاق یك قطعه عكس 4×3 (جهت چسباندن درمحل مخصوص روی فرم) و 2قطعه عكس ترجیحا"رنگی درپاكت مجزا (جمعا"3 قطعه عكس)

3- یك برگ تصویر از صفحه اول و دوم شناسنامه

4- كلیه مدارك مربوط به بند احراز عضویت درج گردیده است.(بدیهی است از تاریخ صدور مدارك ارسالی بیش از دوسال نگذشته باشد)

توضیحات:

الف.درصورت تمدید عضویت ارائه كپی كارت قبلی عضویت الزامی می باشد.

ب.عكس ها بیستی بارعایت كامل حجاب اسلامی گرفته و مربوط به دوسال اخیر باشند (بدیهی است درغیر اینصورت باشگاه از صدوركارت برای این دسته از اعضاء معذور می باشد.)

ج. متقاضی بایستی مشخصات مربوط به نام ونام خانوادگی، شماره شناسنامه و نام پدر را با خط خوانا و دقیق در پشت عكس های ارسالی بنویسید.

د. متقاضی بایستی یین نامه عضویت را كاملا مطالعه نموده و فرم عضویت را بطور كامل و با ذكر مشخصات دقیق تكمیل نماید در پركردن فرم عضویت متقاضی دقت نماید كه آدرس محل سكونت، كد پستی ده رقمی و تلفن تماس خود را حتماً ذكر نماید.

(فرمها بایستی خوانا و با خودكار آبی تكمیل گردند.)

ه. كلیه مدارك ازجمله كارنامه ها لازم است ممهور به مهر آموزشی دانشكده و گواهی نمرات و مقالات به تأیید و امضاء رئیس شعبه / دفترباشگاه رسیده باشد.

س. قسمت مربوط به رئیس شعبه یا دفتر در پشت فرم عضویت به دقت و بطور كامل توسط ایشان تكمیل شود.

درصورت عدم رعایت موارد فوق مدارك عضویت به واحد عودت می گردد.