سوالات متداول شما

 

اساسنامه باشگاه پژوهشگران جوان

مزايای عضويت در باشگاه پژوهشگران جوان

مایل به عضو یت در باشگاه پژوهشگران جوان هستید؟

عضو یت شما به پایان رسیده، مایل به تمدید دوره عضو یت خود هستید؟

کارت عضویت شما داری نقص می باشد؟ درخواست صدور کارت المثنی دارید؟

عضو باشگاه هستید، مایلید از تسهیلات و امتیازات اعضاء باشگاه استفاده نمائید؟

مایل به عضو یت در استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان (ادب)هستید؟

 

 

صدوركارت المثنی یا صدور كارت مجدد

 

آن دسته از اعضائی كه ( از تاریخ عضویت آنها بیش از شش ماه باقی مانده باشد ) و كارت آن ها به هر دلیلی دارای نقص می باشد و درخواست صدوركارت مجدد می نمایند بایستی مدارك زیر را به همراه نامه رسمی از دفتر باشگاه واحد به امضاء رئیس شعبه یا دفتر باشگاه یا معاونت پژوهشی برای ستاد مركزی ارسال نمایند تا نسبت به صدور كارت مجدد اقدام لازم صورت پذیرد:

- یك قطعه عكس4×3 پشت نوییسی شده

- یك برگ فتوکپی شناسنامه از صفحه اول شناسنامه

- عودت كارت برای اعضائی كه كارت آنها دارای نقص می باشد.

- تكمیل فرم مربوطه به همراه تأییدیه دفتر باشگاه واحد برای آن دسته از اعضائی كه كارت آنها مفقود گردیده است.

(فرم درخواست کارت المثنی)